Aktobe

Population: 262457
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Batamshinskiy

Population: 5668
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Bayganin

Population: 7657
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Embi

Population: 18760
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Kandyagash

Population: 28196
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Khromtau

Population: 23715
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Martuk

Population: 7756
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Shalqar

Population: 27399
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Shubarkuduk

Population: 11733
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Shubarshi

Population: 8651
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Temir

Population: 2560
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe

Yrghyz

Population: 4673
Date: Thursday, February 27, 2020
Time: 10:37 PM
Zone: Asia/Aqtobe